پروانه‌های دریافتی


پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) به شماره ۱۱-۹۴-۱۰۰

پروانه ایجاد شبکه و ارائه خدمات رادیو ترانک عمومی شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب)


پروانه ایجاد شبکه و ارائه خدمات رادیو ترانک عمومی شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب)

پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب)

پشتیبانی های وب