ارتباط با بخش فروش +ADSL2


بخش فروش +ADSL2

برای ارتباط با بخش فروش +ADSL2 می توانید از طریق شماره تماس و یا ایمیل زیر اقدام کنید.
شماره تماس : ۱۵۶۵
پست الکترونیکی : sales@hiweb.ir


بخش فروش پهنای باند و سرویس ویژه سازمان ها

برای ارتباط با بخش فروش پهنای باند و سرویس ویژه سازمان ها می توانید از طریق شماره تماس و یا ایمیل زیر اقدام کنید.
شماره تماس : ۲۹۴۰۳۳۳۳ - ۰۲۱
پست الکترونیکی : hisales@hiweb.ir

پشتیبانی های وب