سرویس های غیر حجمیمشترک پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شاهد کاهش سرعت به 128Kbps (بغیر سرویس‌های 8Mbps و 16Mbps که سرعت آنها پس از اتمام حجم مصرف منصفانه به ترتیب 256Kbps و 512Kbps خواهند بود) خواهد بود که در این صورت می تواند با این سرعت به مصرف خود ادامه دهد و یا با خرید ترافیک اضافه (به قیمت هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان) و فشفشه به سرعت قبلی بازگردد.

در هر یک از سرویس های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس سیاست رعایت مصرف منصفانه (FUP) اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی در آنها ۴ است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت 16Mbps» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۱۱۰۰ گیگ است که:
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۲۷۵ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
یا
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱۱۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
و یا
بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۲۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۳۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.سرویس‌های ۱ ماهه

سرعت ثابت 512Kbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۵۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۵۰ گیگابایت
ماهیانه ۱۲,۵۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
قیمت کل ۱۲,۵۰۰ تومان
سرعت ثابت 1Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۱۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
قیمت کل ۲۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 2Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۶۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۱۶۰ گیگابایت
ماهیانه ۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
قیمت کل ۲۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 3Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۲۴۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۲۴۰ گیگابایت
ماهیانه ۳۵,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
قیمت کل ۳۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۳۲۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۳۲۰ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
قیمت کل ۴۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۵۲۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۵۲۰ گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
قیمت کل ۵۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۱۰۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۱۱۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ماهه
۱ ماهه
قیمت کل ۸۰,۰۰۰ تومان


سرویس‌های ۳ ماهه

سرعت ثابت 512Kbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۵۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۱۵۰ گیگابایت
ماهیانه ۱۲,۵۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
قیمت کل ۳۷,۵۰۰ تومان
سرعت ثابت 1Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۰۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۳۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
قیمت کل ۶۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 2Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱۶۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۴۸۰ گیگابایت
ماهیانه ۲۵,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
قیمت کل ۷۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 3Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۲۴۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۷۲۰ گیگابایت
ماهیانه ۳۵,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
قیمت کل ۱۰۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۳۲۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۹۶۰ گیگابایت
ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
قیمت کل ۱۲۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۵۲۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۱,۵۶۰ گیگابایت
ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
قیمت کل ۱۵۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 16Mbps
ترافیک ماهیانه (FUP)
۱,۱۰۰ گیگابایت
ترافیک کل دوره ۳,۳۰۰ گیگابایت
ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ماهه
۳ ماهه
قیمت کل ۲۴۰,۰۰۰ تومان


توضیحات

 • پس از خرید و یا در طی دوره اماکن عودت سرویس وجود ندارد.
 • نامه جمع‌آوری ۳ روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵,۰۰۰ تومان می‌باشد. در خارج از مراکز استان‌ها بسته به مسافت، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می‌گردد.
 • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشند.
 • ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان خواهد بود.

ترافیک عادی

ترافیک اضافه
۴ گیگابایت
۲,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۲۰ گیگابایت
۱۰,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۴۴ گیگابایت
۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 • در این بسته ترافیکی، نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی ۴ است؛ برای مثال: در ترافیک ۴ گیگ عادی، در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۱ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (سایت های منتخب) استفاده کنید، می توانید ۴ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.
 • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

فشفشه

فشفشه، بسته‌های ترافیک حجمی با مهلت استفاده‌ی محدود است که بر روی سرویس مشترکین های‌وب فعال می‌شود. با فشفشه می‌توان در مدت‌ زمانی مشخص، حجم بالایی از ترافیک را بدون افت سرعت و با قیمتی مناسب استفاده نمود.

در این بسته ترافیکی، نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی ۴ است؛ برای مثال: در ترافیک ۴ گیگ عادی، در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۱ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (سایت های منتخب) استفاده کنید، می توانید ۴ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.


با بسته ترافیکی فشفشه دیگر نیاز نیست فقط شب ها دانلود کنید


فشفشه ۷ روزه
۴۰ گیگابایت

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۸ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۸,۵۰۰ تومان
فشفشه ۱۵ روزه
۱۲۰ گیگابایت

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۱۶ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۱۸,۰۰۰ تومان
فشفشه ۳۰ روزه
۲۰۰ گیگابایت

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۳۱ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۳۰,۰۰۰ تومان
فشفشه ۳۰ روزه
۲۸۰ گیگابایت

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۳۱ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۴۰,۰۰۰ تومانتوضیحات

 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

نیترو

نیتروهای های‌وب به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- نیتروهای سرعت (این نیتروها که به چهار دسته: سه ساعته، ۱روزه، ۳روزه و ۵روزه تقسیم میشوند جهت افزایش سرعت سرویس‌های غیرحجمی طراحی شده اند)
۲- نیتروهای زمان (این نیتروها جهت افزایش مدت سرویس هستند، با خرید نیترو زمان می‌توان زمان اتمام سرویس را ۵ یا ۱۵ روز به تعویق انداخت. کاربرد نیترو زمان، زمانی معنا پیدا می‌کند که حجم ترافیک باقیمانده در روزهای پایانی تا اتمام سرویس قابل‌مصرف نباشد و یا فعال‌سازی فشفشه‌‌ی مدنظر نیازمند روزهای بیشتری از روزهای باقیمانده سرویس کنونی باشد

کلیه مشترکین فعال می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری و از طریق تب «خرید» نسبت به خرید و استفاده از نیترو اقدام کنند. نکته قابل‌توجه در استفاده از این سرویس، فعال‌سازی آنی آن می‌باشد؛ به این معنی که نیتروی خریداری‌شده به‌محض خرید، بر روی سرویس فعلی فعال خواهد شد؛ اما از آنجا که در زمان فعال بودن فشفشه، امکان استفاده از نیترو وجود ندارد، در صورتیکه فشفشه فعال داشته باشید نیترو به‌صورت کد تخفیف در پنل کاربری شما ذخیره‌شده و بایستی پس از اتمام فشفشه، کد تخفیف آن را فعال نمایید.

لازم به ذکر است که بعد از خرید و فعال‌سازی نیترو، می‌توان فشفشه هم خریداری کرد اما در زمان استفاده از فشفشه، امکان استفاده از نیترو وجود ندارد (در صورت خرید، نیترو به‌صورت کد تخفیف در پنل کاربری ذخیره‌شده و بایستی پس از اتمام فشفشه، کد تخفیف آن را فعال نمود).نیتروهای سرعت ۳ ساعته

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو سرعت ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
رایگان
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو سرعت ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
رایگان
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو سرعت ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
رایگان
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو سرعت ۳ ساعته
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
رایگان


نیتروهای سرعت ۱ روزه

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو سرعت ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
۸۰۰ تومان
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو سرعت ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۱,۵۰۰ تومان
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو سرعت ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۲,۰۰۰ تومان
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو سرعت ۱ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۳,۰۰۰ تومان


نیتروهای سرعت ۳ روزه

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو سرعت ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
۲,۵۰۰ تومان
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو سرعت ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۴,۰۰۰ تومان
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو سرعت ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۵,۰۰۰ تومان
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو سرعت ۳ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۸,۰۰۰ تومان


نیتروهای سرعت ۵ روزه

سرعت اتصال 2Mbps
نیترو سرعت ۵ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۵ روز، سرعت اتصال شما به 2Mbps افزایش می یابد.
۴,۰۰۰ تومان
سرعت اتصال 4Mbps
نیترو سرعت ۵ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۵ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۶,۵۰۰ تومان
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو سرعت ۵ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۵ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۸,۵۰۰ تومان
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو سرعت ۵ روزه
نیترو بلافاصله پس از خرید فعال می شود و به مدت ۵ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۱۳,۰۰۰ تومان


نیتروهای روزانه

نیترو ۵ روزه
۵ روز

این نیترو بلافاصله پس از انتخاب فعال می‌شود و ۵ روز به زمان سرویس اضافه می‌کند

۵,۵۰۰ تومان
نیترو ۱۵ روزه
۱۵ روز

این نیترو بلافاصله پس از انتخاب فعال می‌شود و ۱۵ روز به زمان سرویس اضافه می‌کند

۱۰.۰۰۰ تومانبررسی شماره تلفن
جست و جو

جهت بررسی قابلیت ارائه خدمات ADSL2+ لطفا شماره تلفن و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

panel khanegi