• مناقصه خرید تجهیزات – اردیبهشت 1396

  ارديبهشت 26, 1396
  شرکت های‌وب در نظر دارد برای تکمیل و راه‌اندازی مراکز ارتباطی و پروژه‌های خود، تجهیزات مشروحه را در سال ۱۳۹۶ از طریق مناقصه عمومی، از تولیدکنندگان داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
  ادامه
 • مناقصه خرید تجهیزات

  اسفند 01, 1395
  شرکت (های وب) در نظر دارد برای تکمیل و راه اندازی مراکز ارتباطی و پروژه های خود ، تجهیزات مشروحه زیر را در سال ۱۳۹۶ از طریق مناقصه عمومی، از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
  ادامه
 • مناقصه خرید تجهیزات

  شهریور 02, 1395
  شرکت (های وب) در نظر دارد برای تکمیل و راه اندازی مراکز ارتباطی و پروژه های خود ، تجهیزات مشروحه زیر را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی، از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
  ادامه
 • مناقصه خرید تجهیزات

  تير 06, 1395
  شرکت (های وب) در نظر دارد برای تکمیل و راه اندازی مراکز ارتباطی و پروژه های خود ، تجهیزات مشروحه زیر را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی، از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
  ادامه
 • مناقصه خرید تجهیزات

  فروردین 16, 1395
  ادامه
 • مناقصه خرید تجهیزات

  فروردین 15, 1395
  ادامه
 • مناقصه خرید تجهیزات

  اسفند 11, 1394
  در راستای شناسایی و حمایت از تولید کنندگان داخلی، شرکت (های وب) در نظر دارد برای تکمیل و راه اندازی مراکز ارتباطی و پروژه های خود ، تجهیزات مشروحه زیر را در سال ۱۳۹۴ از طریق مناقصه عمومی، از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
  ادامه
 • مناقصه خرید تجهیزات

  آذر 19, 1394
  در راستای شناسایی و حمایت از تولید کنندگان داخلی، شرکت (های وب) در نظر دارد برای تکمیل و راه اندازی مراکز ارتباطی و پروژه های خود ، تجهیزات مشروحه زیر را در سال ۱۳۹۴ از طریق مناقصه عمومی، از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
  ادامه
 • فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در کلیه استان های کشور

  فروردین 18, 1394
  ادامه